Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

Prishtinë, 20 Prill 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit” për vitin 2016.

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

 

(PA)CENUESHMËRIA E SISTEMIT TË PROKURIMIT NË KOSOVË

Prishtinë 22 nëntor 2016 – Lëvizja FOL publikoi rastin e studimit “(Pa)cenueshmëria e sistemit të prokurimit në Kosovë”. Në këtë raport janë gjetur shkelje të shumta ligjore në procesin nëpër të cilin kanë kaluar procedurat për tri lloje të ndryshme të furnizimeve dhe shërbimeve nga AQP-ja për institucionet qendrore.

Skenimi i korrupsionit 2016

Prishtinë 8 nëntor 2016 – Lëvizja FOL publikoi hulumtimin “Skenimi i korrupsionit 2016”. Hulumtimi ka pasur si qëllim identifikimin e problemeve kryesore në vend sipas qytetarëve të Kosovës, perceptimin në lidhje me nivelin e korrupsionit në vend, me shërbimet publike si shëndetësia, arsimi, si dhe përvojat e tyre me Prokuroritë, Gjykatat dhe Policinë e Kosovës.

 
Skenimi i korrupsionit 2016

SKENIMI I INTEGRITETIT TË INSTITUCIONEVE TË KOSOVËS

Skenimi i Integritetit

Prishtinë, 9 qershor 2016 – Integriteti është bërë një koncept kyç në ndërtimin e një administrate publike efektive dhe cilësore. Ky studim ka ardhur si pasojë e mungesës të deritanishme të vlerësimit kuantitativ të integritetit në institucionet publike.

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Prishtinë, 24 maj 2016 – Lëvizja FOL si partner implementues i pilot projektit për majten e sundimit të ligjit në Administratën publike, publikoi raportin “Matja e Sundimit të Ligjit në Administratën Publike në Komunat e Kosovës”, projekt ky i mbeshtetur nga Folke Bernadotte Academy, UNDP dhe misionin e OSBE-së në Kosovë.

 

Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

Health Corrup Scan – SQ

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik.

Liberalizimi i vizave për Kosovën

Që nga inicimi si ide liberalizimi i vizave konsiderohet ndër përfitimet më të prekshme për qytetarët e pjesës së Ballkanit të mbetur jashtë BE-s…

 

Kërkesë për sqarime shtesë nga OSHP rreth tenderit Furnizim me Automjete të Policisë së Kosovës

Lëvizja FOL, sot i ka dërguar letër Organit Shqyrtues të Prokurimit – OSHP me anë të së cilës ka kërkuar sqarime shtesë rreth dy vendimeve t&eum…

 
Organi Shqyrtues i Prokurimit OSHP

Tatimi në Pronë në Komunat e Kosovës

Raport analitik mbi rëndësinë dhe suksesin e inkasimit të tatimit në pronë në komunat e Kosovës

 
Tatimi në Pronë në Komunat e Kosovës

E drejta për “Gjykim të Drejtë”

Monitorimi i seancave gjyqësore të ndërlidhura me rastet e korrupsionit dhe shpërdorimit të autoritetit publik

 
E drejta për “Gjykim të Drejtë”

Monitoruesi i Gjykatave

Raport i monitorimit të seancave gjyqësore në Gjakovë dhe Podujevë.

 
Monitoruesi i Gjykatave