(PA)CENUESHMËRIA E SISTEMIT TË PROKURIMIT NË KOSOVË

Prishtinë 22 nëntor 2016 – Lëvizja FOL publikoi rastin e studimit “(Pa)cenueshmëria e sistemit të prokurimit në Kosovë”. Në këtë raport janë gjetur shkelje të shumta ligjore në procesin nëpër të cilin kanë kaluar procedurat për tri lloje të ndryshme të furnizimeve dhe shërbimeve nga AQP-ja për institucionet qendrore.