Monitoruesi i Prokurimit III

Raport mbi Parregullsitë Ligjore të Ministrive, Komunave dhe Ndërmarrjeve publike (PTK & KEK) Korrik-Shtator 2011

 
Monitoruesi i Prokurimit III