Udhëzuesi dhe formulari për paraqitjen e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve

Lëvizja FOL ka përgatitur udhëzuesin dhe formularin për të lehtësuar procedurën e paraqitjes së ankesave për shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Udhëzuesi është bazuar në Ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe në rregulloret përkatëse të këshillave për procedurën disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Ky udhëzues është realizuar në kuadër të projektit “Ngritja e vetëdijes dhe besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë” , mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Udhëzuesin mund ta gjeni këtu

Udhëzuesi dhe formulari për paraqitjen e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve Download

Informimi dhe perceptimi i qytetarëve lidhur me paraqitjen e ankesave disiplinore kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve

Sot Lëvizja FOL ka organizuar konferencën “Sfidat e zbatimit të Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, ku janë prezantuar gjetjet e raportit: “Informimi dhe perceptimi i qytetarëve lidhur me paraqitjen e ankesave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve”.

Folës në këtë konferencë ishin: Ministrja e Drejtësisë, znj. Albulena Haxhiu; zv. Avokati I Popullit, z. Niman Hajdari; z. Nicola Scaramuzzo, nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe z. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi – IKD.

Folësit kanë diskutuar mbi rëndësinë dhe sfidat e zbatimit të Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke vënë theksin mbi rëndësinë e zbatimit të duhur të tij duke siguruar që gjyqtarët dhe prokurorët të mbahen përgjegjës sipas standardeve më të larta, duke nxitur një proces gjyqësor të drejtë dhe transparent.

Ministrja e Drejtësisë, znj. Albulena Haxhiu në fjalën e saj ka theksuar rëndësinë e këtij ligji për të rritur llogaridhënien e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Po ashtu, ministrja Haxhiu tha se Ministria e Drejtësisë është në fazën finale të plotësim- ndryshimit të Ligjit për përgjegjsinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe adresimit të gjetjeve dhe rekomandimeve.

Ndërsa zv.Avokati i Popullit, z. Niman Hajdari ka diskutuar mbi mundësinë e qytetarëve që t’i drejtojnë ankesat te zyra e Avokatit të Popullit dhe mbi procedurat që qytetarët duhe t’i ndërrmarrin për t’i paraqitur ato. Z.Nimani potencoi që gjatë vitit 2022 ka pranuar 9 ankesa nga qytetarët, kurse ne vitin 2023 ka pasur rritje të numrit të ankesave.

Z.Nicola Scaramuzzo nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka potencuar rëndësine e organizatave të shoqërisë civile për t’i mbajtur institucionet më llogaridhënëse dhe transparente përmes punës së tyre në fushën e sundimit të ligjit.

Z.Gëzim Shala nga Instituti I Kosovës për Drejtësi ka vlerësuar raportin e publikuar nga FOL, i cili analizon trajtimin e rasteve të përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve njëashtu informimin dhe perceptimin e qytetarëve mbi këtë ligj. Njëashtu, z.Shala ka cekur që sfida kryesore mbi këtë ligj mbetet tek arbitrariteti i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe qasja selektvive e tyre mbi këtë ligj.

Raportin e plotë mund ta lexoni këtu

Full report in english

Kjo konferencë është organizuar në kuadër të projektit “Ngritja e vetëdijes dhe besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë” , mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Informimi dhe perceptimi i qytetarëve lidhur me paraqitjen e ankesave disiplinore kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve Download

Vendimet gjyqësore të publikuara gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023

Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin sistematik të publikimit të vendimeve gjyqësore nga të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës edhe në tre (3) mujorin e fundit të vitit 2023.

Gjatë kësaj periudhe, në ueb-faqen zyrtare të KGjK-së janë publikuar gjithsej 14,214 vendime gjyqësore. Numrin më të madh të aktgjykimeve gjatë këtij tre-mujori i ka publikuar Gjykata e Apelit, e cila ka publikuar gjithsej 3,111 vendime gjyqësore, duke u pasuar nga Gjykata Themelore e Gjakovës, e cila ka publikuar gjithsej 2,071 aktgjykime.

Nga këto vendime, 9478 janë për lëndë civile, 2947 për lëndë penale, 1108 për lëndë ekonomike dhe 681 për lëndë administrative.

Publikimi i vendimeve gjyqësore, përveç që është obligim ligjor, paraqet edhe një hap të rëndësishëm në respektimin e vlerave të gjyqësisë transparente dhe bashkëkohore. Rrjedhimisht, neni 6 i Ligjit për Gjykatat, ka paraparë obligimin e të gjitha gjykatave që brenda 60 ditësh t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre zyrtare të gjitha vendimet, si akte që shënojnë epilogun e një procesi gjyqësor.

Të dhënat e plota mund ti gjeni këtu

Ky aktivitet mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL).

Infografikë - Vedimet gjyqësore tetor-dhjetor 2023 Download

Analizë mbi mospërshtatjen e legjislacionit – rregullimi i gjyqësorit në Kosovë

Realizimi i Planit të Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për vitin 2022

Raporti mbi monitorimin e publikimit të aktgjykimeve

Ankesat Disiplinore ndaj Gjyqtarëve

Ky monitorim realizohet në kuadër të Projektit të BIRN dhe FOL mbështetur nga Programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP). Monitorimi ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin në trajtimin e ankesave disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave në Republikën e Kosovës përgjatë periudhës 4 mujore, 1 korrik deri më 1 nëntor 2019.

MONITORIMI I TAKIMEVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Lëvizja FOL me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë gjatë periudhës e maj – 15 nëntor, 2019 ka monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të vlerësuar pajtueshmërinë dhe nivelin e transparencës me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Procesi i monitorimit është bërë përmes metodës së monitorimit direkt – duke monitoruar takimet e KGJK-së dhe mbarëvajtjen e tyre dhe po ashtu përmes monitorimit të faqes zyrtare të internetit të KGJK-së – ku është monitoruar nëse procesverbalet, vendimet, dhe rregulloret janë publikuar pas takimeve të Këshillit. Monitoring of KJC Meetings_JSSP_FOL-BIRN_ALB

MONITORIMI I PUBLIKIMIT TË AKTGJYKIMEVE 2019

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – LËVIZJA FOL me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP) dhe në partneritet me BIRN Kosova, janë duke e zbatuar projektin “Kërkimi i Transparencës në Sistemin Gjyqësor të
Kosovës”. Në bashkëpunim të ngushtë me USAID/JSSP, përmes këtij projekti, FOL dhe BIRN synojnë të përmirësojnë
efikasitetin, transparencën dhe përgjegjshmërinë, dhe rritjen e besimit publik në sistemin gjyqësor.
Ky raport monitorues ka për qëllim të paraqes gjendjen aktuale të publikimit të aktgjykimeve duke pasur parasysh
disa elemente bazë, të cilat duhet të jenë në harmoni me ligjet, rregulloret si dhe udhëzimet administrative,
të cilat janë në fuqi. Po ashtu përmes këtij raporti synojmë të forcojmë edhe më tej sistemin gjyqësor për të
promovuar edhe më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet të punës së gjykatave përmes publikimit sa
më të madh të aktgjykimeve.

Monitoring the Publication of Court Judgments_JSSP_BIRN-FOL_ALB

Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë

Prishtinë, 14 Dhjetor 2017 – Lëvizja FOL, CILC dhe KDI kanë mbajtur sot konferencë me ç’rast kanë prezantuar të dhënat e hulumtimit “Skenimi i Integritetit në Sektorin e Drejtësisë”.

Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë

Prishtinë, 7 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë. Në këtë dokument është analizuar korniza ligjore e mbrojtjes së sinjalizuesve në Kosovë dhe sinjalizimi si dukuri që ndihmon luftimin e korrupsionit.

Monitoruesi i Gjykatave

Raport i monitorimit të seancave gjyqësore në Gjakovë dhe Podujevë.

 
Monitoruesi i Gjykatave