Vendimet gjyqësore të publikuara gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023

Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin sistematik të publikimit të vendimeve gjyqësore nga të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës edhe në tre (3) mujorin e fundit të vitit 2023.

Gjatë kësaj periudhe, në ueb-faqen zyrtare të KGjK-së janë publikuar gjithsej 14,214 vendime gjyqësore. Numrin më të madh të aktgjykimeve gjatë këtij tre-mujori i ka publikuar Gjykata e Apelit, e cila ka publikuar gjithsej 3,111 vendime gjyqësore, duke u pasuar nga Gjykata Themelore e Gjakovës, e cila ka publikuar gjithsej 2,071 aktgjykime.

Nga këto vendime, 9478 janë për lëndë civile, 2947 për lëndë penale, 1108 për lëndë ekonomike dhe 681 për lëndë administrative.

Publikimi i vendimeve gjyqësore, përveç që është obligim ligjor, paraqet edhe një hap të rëndësishëm në respektimin e vlerave të gjyqësisë transparente dhe bashkëkohore. Rrjedhimisht, neni 6 i Ligjit për Gjykatat, ka paraparë obligimin e të gjitha gjykatave që brenda 60 ditësh t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre zyrtare të gjitha vendimet, si akte që shënojnë epilogun e një procesi gjyqësor.

Të dhënat e plota mund ti gjeni këtu

Ky aktivitet mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL).

Infografikë - Vedimet gjyqësore tetor-dhjetor 2023 Download

Analizë mbi mospërshtatjen e legjislacionit – rregullimi i gjyqësorit në Kosovë

Realizimi i Planit të Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për vitin 2022

Raporti mbi monitorimin e publikimit të aktgjykimeve

Ankesat Disiplinore ndaj Gjyqtarëve

Ky monitorim realizohet në kuadër të Projektit të BIRN dhe FOL mbështetur nga Programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP). Monitorimi ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin në trajtimin e ankesave disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave në Republikën e Kosovës përgjatë periudhës 4 mujore, 1 korrik deri më 1 nëntor 2019.

MONITORIMI I TAKIMEVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Lëvizja FOL me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë gjatë periudhës e maj – 15 nëntor, 2019 ka monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të vlerësuar pajtueshmërinë dhe nivelin e transparencës me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Procesi i monitorimit është bërë përmes metodës së monitorimit direkt – duke monitoruar takimet e KGJK-së dhe mbarëvajtjen e tyre dhe po ashtu përmes monitorimit të faqes zyrtare të internetit të KGJK-së – ku është monitoruar nëse procesverbalet, vendimet, dhe rregulloret janë publikuar pas takimeve të Këshillit. Monitoring of KJC Meetings_JSSP_FOL-BIRN_ALB

MONITORIMI I PUBLIKIMIT TË AKTGJYKIMEVE 2019

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – LËVIZJA FOL me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP) dhe në partneritet me BIRN Kosova, janë duke e zbatuar projektin “Kërkimi i Transparencës në Sistemin Gjyqësor të
Kosovës”. Në bashkëpunim të ngushtë me USAID/JSSP, përmes këtij projekti, FOL dhe BIRN synojnë të përmirësojnë
efikasitetin, transparencën dhe përgjegjshmërinë, dhe rritjen e besimit publik në sistemin gjyqësor.
Ky raport monitorues ka për qëllim të paraqes gjendjen aktuale të publikimit të aktgjykimeve duke pasur parasysh
disa elemente bazë, të cilat duhet të jenë në harmoni me ligjet, rregulloret si dhe udhëzimet administrative,
të cilat janë në fuqi. Po ashtu përmes këtij raporti synojmë të forcojmë edhe më tej sistemin gjyqësor për të
promovuar edhe më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet të punës së gjykatave përmes publikimit sa
më të madh të aktgjykimeve.

Monitoring the Publication of Court Judgments_JSSP_BIRN-FOL_ALB

Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë

Prishtinë, 14 Dhjetor 2017 – Lëvizja FOL, CILC dhe KDI kanë mbajtur sot konferencë me ç’rast kanë prezantuar të dhënat e hulumtimit “Skenimi i Integritetit në Sektorin e Drejtësisë”.

Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë

Prishtinë, 7 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë. Në këtë dokument është analizuar korniza ligjore e mbrojtjes së sinjalizuesve në Kosovë dhe sinjalizimi si dukuri që ndihmon luftimin e korrupsionit.

Monitoruesi i Gjykatave

Raport i monitorimit të seancave gjyqësore në Gjakovë dhe Podujevë.

 
Monitoruesi i Gjykatave