SKENIMI I INTEGRITETIT TË INSTITUCIONEVE TË KOSOVËS

Skenimi i Integritetit

Prishtinë, 9 qershor 2016 – Integriteti është bërë një koncept kyç në ndërtimin e një administrate publike efektive dhe cilësore. Ky studim ka ardhur si pasojë e mungesës të deritanishme të vlerësimit kuantitativ të integritetit në institucionet publike.