Vendimet për shkeljet disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët (korrik-dhjetor 2023)

Lëvizja FOL në kuadër të projektit ‘’Ngritja e vetëdijes dhe besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë’’, ka vazhduar monitorimin e vendimeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në lidhje me ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, numrin e paneleve hetimore të krijuara dhe llojin e sanksioneve disiplinore të shqiptuara nga ana e këtyre institucioneve.

Gjatë periudhës korrik – dhjetor 2023, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqiptuar 1 vendim për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve. Lloji i sanksionit ka qenë: 1 vërejtje jopublike me shkrim.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar 7 vendime për shkelje disiplinore ndaj gjyqtarëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 2 propozime për shkarkim, 2 vërejtje publike me shkrim, 1 lirim nga përgjegjësia, 1 lirim për hedhjen poshtë si të palejuar të ankesës, 1 revokim I vendimit për suspendim.

Këto statistika janë bazuara në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor I Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.

Të dhënat e plota mund ti gjeni këtu:

Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian.

Infografikë: Vendimet për shkeljet për disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët (korrik-dhjetor 2023) Download