Trendi i shkeljeve ligjore në tenderë shënon rritje

Prishtinë, 5 Gusht – Lëvizja FOL ka publikuar sot raportin e saj të rregullt “Monitoruesi i Prokurimit” për periudhën Prill-Qershor 2013. Në këtë raport pasqyrohen shkeljet dhe parregullsitë ligjore të evidentuara nga ana e OSHP-së të ministrive, ndërmarrjeve publike (KEK dhe PTK) dhe komunave gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik.

Kenan Tora nga Lëvizja FOL pasi që prezantoi qëllimin dhe metodologjinë e hartimit të raportit tha se ” Trendi i shkeljeve dhe parregullsive ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik nga ana e Ministrive, Ndërmarrjeve Publike (KEK dhe PTK) dhe Komunave të Republikës së Kosovës ka shënuar rritje në këtë periudhë kohore të këtij viti. Në periudhën Prill-Qershor, institucionet e lartë-përmendura kanë bërë shkelje ligjore në gjithsej 29 tenderë të ndryshëm. Nga ana e Organit Shqyrtues të Prokurimit prej këtyre 29 tenderëve 14 janë kthyer në Ri-vlerësim, 7 janë kthyer në Ri-tenderim, 3 janë anuluar, kurse në 5 të tjerë është ndërhyrë në dosjen e tenderit.

Sipas të gjeturave të këtij raporti, ministritë nuk i kanë respektuar dispozitat ligjore të Ligjit për Prokurim Publik në 8 tenderë të ndryshëm, ku Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore në 4 aktivitete të ndryshme të prokurimit, kurse Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Shëndetësisë si dhe ajo e Tregtisë dhe Industrisë në nga 1 tenderë.

Ndërmarrjet Publike(KEK dhe PTK) kanë bërë shkelje ligjore në 9 aktivitete të ndryshme të prokurimit. KEK ka bërë shkelje ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në 5 aktivitete të prokurimit, kurse PTK ka bërë shkelje në 4 të tilla.

Ndërsa Komunat e Republikës së Kosovës nuk i kanë respektuar dispozitat ligjore të Ligjit për Prokurim Publik në gjithsej 12 tenderë të ndryshëm. Komuna e Prishtinës ka bërë shkelje në 4 tenderë, kurse Komuna e Gjilanit, Lipjanit, Parteshit, Prizrenit, Vitisë, Gjakovës, Mitrovicës dhe ajo e Pejës në nga 1 tenderë.
Përveç kësaj në këtë raport Lëvizja FOL raporton se ka realizuar monitorime direkte të 37 procedurave të prokurimit në ministri me të cilat ka Memorandum të Mirëkuptimit. Si rezultat në 23 nga këta tenderë janë shpallë operatorët ekonomik fitues, 11 janë Anuluar ndër ta disa me rekomandim të Lëvizjes FOL me qëllim të parandalimit të shkeljeve ligjore, kurse në 2 tenderë është shpallur fituesi vetëm për Lot I, ndërsa një tenderë është ende në procedurë e sipër.

Galeria e aktivitetit

 

Foto Galeria: Trendi i shkeljeve ligjore në tenderë shënon rritje
Foto Galeria: Trendi i shkeljeve ligjore në tenderë shënon rritje

Foto Galeria: Trendi i shkeljeve ligjore në tenderë shënon rritje