Tatimi në Pronë në Komunat e Kosovës

Raport analitik mbi rëndësinë dhe suksesin e inkasimit të tatimit në pronë në komunat e Kosovës

 
Tatimi në Pronë në Komunat e Kosovës