Shpenzimet e Komunave për vendimet e Gjykatave janar-gusht 2020