Shkolla për Përfshirje Sociale

Sllatinë e madhe, 24/27 – Lëvizja FOL me mbështetjen e UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë gjatë katër ditëve (24/27) ka mbajtur Shkollën për Përfshirjen Sociale me të rinjtë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Të rinjtë në ditën e parë patën mundësi që të njoftohen me njëri tjetrin përmes lojërave për socializim dhe punë në ekip, si dhe përmes aktiviteteve për zgjidhjen e problemeve të udhëhequr nga trajnerët Erblin Hoxha dhe Ardi Kaito Shatri.

Poashtu, gjatë ditës së pare pjesëmarrësit dëgjuan nga Megi Demolli-Nimani ligjëratën e parë të titulluar “Institucionet shtetërore, Kuvendi, Qeveria dhe Komunat” ku specifikisht kanë kuptuar funksionin e shtetit, qeverisë (zgjedhjeve, detyrave dhe përbërjes) si dhe Presidentit/Kryeministrit si dhe rolin e tyre brenda komuniteteve lokale.

Gjatë ditës së dytë, vazhdoi ligjërata e Megi Demolli-Nimani me titull “Institucionet shtetërore, Kuvendi, Qeveria dhe Komunat” ku kryesisht u diskutua funksioni i komunave dhe se si kërkesat dhe angazhimi i pjesëmarrësve mund ta ndryshojnë jetën në komunitete.

Poashtu, pjësëmarrësit patën mundësinë të dëgjojnë ligjëratën “Sistemi i Drejtësisë në Kosovë” e udhëhequr nga Albana N. Hasani dhe Erëza Havolli. Gjatë këtij diskutimi, të rinjtë mësuan specifikisht për funksionin e Gjykatës Kushtetuese dhe të drejtat e garantuara me Kushtetutë, rolin dhe detyrat e Sistemit Gjyqësor dhe të Policisë.

Dita e tretë ishte e fokusuar në zhvillimin e aftësive të buta dhe mendimit kritik. Trajnerët Erblin Hoxha dhe Ardi Shatri, diskutuan rëndësinë e CV-së dhe Letrës Motivuese, si dhe integrimin në tregun e punës. Më tej, të rinjtë përmes aktiviteteve të ndryshme u trajnuan në përgaditjen e argumenteve dhe paraqitjen publike.

Dita e fundit e Shkollës për Përfshirje Sociale me të rinjtë u përfundua me një simulin të një procesi gjyqësor, ku përmes udhëheqëseve Albana N. Hasani dhe Erëza Havolli ata patën mundësinë të zgjerojnë njohuritë e tyre praktike në lidhje me sistemin gjyqësor.

Përveç kësaj, këta të rinjë patën mundësi të merren edhe me aktivitete të tjera socializuese, me ç`rast u shënua edhe mbyllja e suksesshme e “Shkollës për Përfshirje Sociale”, si aktiviteti i parë i këtij projekti.

This Confidence Building Project is funded by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo.