Realizimi i Planit të Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për vitin 2022