RAPORTI I AUDITORËVE TË PAVARUR PËR VITIN 2020

<a href=”http://levizjafol.org/wp-content/uploads/2021/07/Pasqyrat-financiare_2020.pdf”>Raporti i Auditimit 2020</a>