Qeveria Mustafa sot bëri një vit, deri në fund të shtatorit zbatoi vetëm 53% të Planit Vjetor të Punës për 2015

Prishtinë, 09 dhjetor 2015 – Qeveria e koalicionit PDK-LDK sot bëri një vit prej që është mandatuar nga Kuvendi i Kosovës për të qeverisur me vendin. Si rrjedhojë, Qeveria e Kryeministrit Mustafa në fillim të këtij viti shpalosi një program katër-vjeçar, e bashkë me të edhe Planin Vjetor të Punës për vitin 2015. Lëvizja FOL, prej Janarit të këtij viti ka monitoruar këtë plan vjeçar të Qeverisë Mustafa në të gjitha objektivat, veprimet dhe vendimet e parapara për gjatë gjithë vitit. Përmes ndërtimit të platformës IsaMetri (http://matesi.levizjafol.org) FOL ka ndjekur hap pas hapi realizimin e qëllimeve të Qeverisë në baza mujore dhe tre-mujore. Për periudhën janar-shtator 2015, të gjeturat e monitorimit të 20 institucioneve tregojnë se nga 348 aktivitete/objektiva sa kanë qenë të parapara për periudhën janar-shtator 2015, janë realizuar 183 apo shprehur në përqindje 53%, ndërsa 165 kanë mbetur të papërfunduara në afatin e përcaktuar kohor apo shprehur në përqindje 47%.

Duhet theksuar se kjo fazë ka mbuluar monitorimin kuantitativ të performancës nëntë mujore të Qeverisë Mustafa – Thaçi, ndërkaq monitorimi kualitativ i përmbushjes së këtyre objektivave do të prezantohet në fazën e dytë.
Zyra e Kryeministrit – nga 44 objektiva të planifikuara gjatë kësaj periudhe, ka përfunduar 19 prej tyre ndërsa 25 kanë mbetur të pa përfunduara.
Ministria e Diasporës – në nëntë mujorin e parë ka paraparë të përfundojë 22 aktivitete, ka përfunduar 16, ndërkaq kanë mbetur të pa përfunduara 6 aktivitete.
Ministria e Drejtësisë – gjatë kësaj periudhe ka paraparë të përfundojë 40 aktivitete, ka përfunduar 24 prej tyre ndërsa 16 kanë mbetur të pa përfunduara.
Ministria e Financave – ka përfunduar 19 aktivitetet e parapara gjatë kësaj periudhe.
Ministria e Integrimit Evropian – për periudhën janar-shtator kjo ministri ka planifikuar 13 aktivitete, ka përfunduar 12 në afatin e paraparë dhe 1 ka mbetur i pa përfunduar.
Ministria e Punëve të Brendshme – në periudhën nëntë mujore ka planifikuar 31 aktivitete ku ka përfunduar 16, ndërkaq kanë mbetur të pa përfunduara 15.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik – nga 15 aktivitete të planifikuara në planin një vjeçar, ka përfunduar 6, ndërsa kanë mbetur të pa përfunduara 9 nga to.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – ka planifikuar 10 aktivitete, janë përfunduar 4 ndërsa 6 kanë mbetur të pa përfunduara.
Ministria për Kthim dhe Komunitete – për periudhën janar-shtator të vitit 2015, ka paraparë të përfundojë 12 aktivitete nga të cilat ka përfunduar 4, të pa përfunduara kanë mbetur 8 nga to.
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë – nga 21 aktivitete të parapara për nëntë mujorin e parë, ka përfunduar 15 ndërsa kanë mbetur të pa përfunduara 6 aktivitete.
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit – në nëntë mujorin e parë ka paraparë të realizoj vetëm 4 aktivitete, të cilat janë përfunduar në afatin e paraparë.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – në nëntë mujorin e parë ka planifikuar të përfundojë 12 aktivitete, ku 8 nga to i ka përfunduar në kohë, ndërkaq 4 kanë mbetur të papërfunduara.
Ministria e Forcës së Sigurisë – në nëntë mujorin e parë ka paraparë të përfundojë 2 aktivitete, 1 është përfunduar në afatin e paraparë, 1 ka mbetur i pa përfunduar.
Ministria e Shëndetësisë – në periudhën e parë nëntë mujore ka paraparë të përfundojë 23 aktivitete, ka përfunduar 8 dhe 15 kanë mbetur të pa përfunduara.
Ministria e Infrastrukturës – për periudhën janar-shtator ka planifikuar të përfundojë 9 aktivitete, ka përfunduar 5 dhe kanë mbetur të pa përfunduara 4.
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë – ka planifikuar të përfundojë 7 aktivitete, janë përfunduar 2 ndërsa 5 kanë mbetur të pa përfunduara.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – ka planifikuar të përfundojë 11 aktivitete, prej të cilave 8 aktivitete janë realizuar dhe 3 kanë mbetur e papërfunduara.
Ministria e Administratës Publike – gjatë kësaj periudhe ka paraparë të përfundojë 32 aktivitete, ku 6 janë përfunduar, 12 kanë mbetur të pa përfunduara. Ndërkaq për 14 aktivitete të caktuara s’kemi marrë përgjigje.
Ministria Administrimit te Pushtetit Lokal – nga 13 aktivitete të planifikuara, 3 janë përfunduar, 1 ka mbetur i papërfunduar, ndërkaq për 9 të tjera s’kemi marrë përgjigje.
Ministria e Punëve te Jashtme – për nëntë mujorin e parë ka planifikuar të përfundoj 8 aktivitete, nga të cilat ka përfunduar 3, 1 ka mbetur i pa përfunduar, për 4 nga to s’kemi marrë përgjigje.
Ministria e Financave – është treguar më efikasja sa i përket zbatimit të planit, e cila ka përfunduar të gjitha objektivat e caktuara në planin një vjeçar të Qeverisë për vitin 2015.
Zyra e Kryeministrit – ka shënuar performancë të dobët në zbatimin e Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për vitin 2015, ku nga 44 veprime të planifikuara ka përfunduar vetëm 19, ndërsa 25 kanë mbetur të pa përfunduara.

Për më shumë rreth Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për vitin 2015, gjeni linkun e platformës online “IsaMetri”, ku mund të gjeni më shumë detaje nga veprimet e secilës Ministri;
http://matesi.levizjafol.org/