Punëtoria për Ligjin mbi për Deklarimin e Pasurisë së Zyrtarëve Publik në Kosovë

Prishtinë, 30 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot punëtorinë për mbi Ligjin për Deklarimin e Pasurisë së Zyrtarëve Publik në Kosovë, me ç ‘rast janë prezantuar të gjeturat dhe rekomandimet e raportit të Lëvizjes FOL lidhur me Ligjin Aktual për Deklarimin e Pasurisë.

Jeton Zulfaj prezantoi punën që Lëvizja FOL ka bërë edhe në të kaluarën në lidhje me deklarimin e pasurisë. Sipas tij duhet të bëhet zgjerimi i listës së zyrtareve të cilët duhet të deklarojnë pasurinë. Gjithashtu duhet të krijohet një softuer i ri për deklarim, por mbetet problematike se kush duhet ta menaxhojë ketë softuer-AKK apo ATK.

Gresa Smolica nga Lëvizja FOL prezantoi të gjeturat e raportit sipas të cilave del se mangësitë kryesore që vërehen në ligjin aktual për deklarimin e pasurisë janë kufizimi i kompetencave të AKK në procesin e kontrollimit të pasurisë se deklaruar nga zyrtaret publik, mosrregullimi i hetimit të origjinës së pasurisë, mungesa e konfiskimit të pasurisë së paligjshme si masë ndëshkuese dhe përkufizimi i qartë i personave të obliguar të deklarojnë pasurinë.

Valdete Berisha-Podrimaj nga ATK-ja tha se mënyra elektronike e deklarimit të pasurisë e propozuar nga Lëvizja FOL është shumë më e mirë edhe për ATK-së sepse mundëson të ketë me shumë transparencë. “Ajo tha se ka qenë propozim që edhe inspektoret tatimor dhe doganieret te obligohen te bëjmë deklarimin e pasurisë.

Ndërkaq Lulzim Ejupi, sekretar i përhershëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme  tha se duhet të merren shembuj nga vende te ndryshme. “Duhet që të bëhet digjitalizimi i të gjitha institucioneve, në mënyrë që informatat të merren më lehtë nga një institucion me tjetrin”, tha Ejupi.

Agron Qalaj nga zyra e Kryeprokurorit të Shtetit tha se në ligjin aktual ka mangësi serioze. AKK nuk është i përgatitur për kontrollim të pasurisë. “Kallëzimet penale të AKK-së të cilat vijnë në prokurori, në shume raste vijnë me vonesë. Ne ligj ka defekte serioze, prandaj prokuroria nuk mund të ngrit aktakuza pa pasur bazë të arsyeshme”, tha Qal