Punëtoria: “Hulumtimi në prokurimin publik përmes Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent”

Prishtinë 06 nëntor  2019 – Lëvizja FOL me mbështetjen e USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse, sot ka mbajtur punëtorinë rreth “Hulumtimit në prokurimin publik përmes Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent” në rritjen e transparencës në shpenzimin e parasë publike.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte hulumtimi në prokurimin publik përmes portalit të https://ëëë.prokurimihapur.org. Punëtoria kishte për synim të informojë pjesëmarrësit rreth përdorimit të Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent si dhe shfrytëzimit të tij për hulumtime rreth prokurimit publik në Kosovë. Si të kenë qasje më të lehtë në informata mbi kontratat që lidhin institucionet publike me operatorë ekonomikë, informata të detajuara për operatorët ekonomik që kontraktohen nga institucionet publike por edhe informata të detajuara për prokurimet e autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin OJQ dhe media lokale.