Programi 2: Qytetaria Aktive përmes Edukimit

 • Informimi, edukimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve mbi politikat kundër korrupsionit dheformave të tjera të keqpërdorimit të pushtetit publik, përmes krijimit të Qendrës për Edukim Antikorrupsion, e cila do të merret me: Hulumtime të opinionit publik rreth perceptimit, njohurive, përvojave të të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit; Promovimin e standardeve ndërkombëtare kundër mitmarrjes;
 • Ofrimin e burimeve për edukim kundër korrupsionit, trajnimeve dhe formave të tjera të ngritjes së kapaciteteve, dhe ligjëratave publike;
 • Organizimin e kampe verore për edukim të bazuara në metodologjinë e të mësuarit mes bashkëmoshatarëve (‘peer‐to‐peer’);
 • Mbështetjen dhe promovimin e rrjetëzimit dhe aktivizmit qytetar dhe ndërtimit të koalicioneve;
 • Organizimin e fushatave të vetëdijesimit të qytetarëve;
 • Ofrimin e platformave online për edukimin e qytetarëve;
 • Promovimit të edukimit kundër korrupsionit përmes rrjeteve sociale;
 • Promovimi i debateve publike dhe dialogut të drejtpërdrejt të hapur mes institucioneve publike dhe të zgjedhurve politikë, në njërën anë, dhe qytetarëve në anën tjetër (përmes forumeve e platformave si FOL Hapur e të ngjashme, me qëllim të qeverisjes së mirë);
 • Promovimi i qasjeve të politikë‐bërjes publike me pjesëmarrje qytetare dhe avancimi i kornizës së politikave dhe asaj institucionale për këtë qëllim në të gjitha nivelet e qeverisjes (duke i dhënë prioritet buxhetimit pjesëmarrës dhe harmonizimit gjinor të politikave dhe proceseve të politikë‐bërjes);
 • Promovimi i kulturës demokratike pjesëmarrëse në mesin e të rinjve (përmes klubeve të debatit që do të ofrojnë trajnime për debate mbi politikat publike dhe organizojnë gara);
 • Promovimi i personaliteteve që avancojnë kulturën demokratike pjesëmarrëse në mesin e publikut të gjerë (përmes iniciativave si Çmimi për guxim qytetar dhe të ngjashme).