Prezantimi i statistikave anti-korrupsion të Policisë, Prokurorisë, Gjykatave të Kosovës si dhe statistikat e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike për vitin 2014