Përgjegjësi penale dhe institucionale në rastin e vdekjes së dy fëmijëve në Prishtinë

Prishtinë, 28 qershor 2016 – Javës që shkoi, në lagjen Kolovicë të Prishtinës ndodhi një tragjedi në të cilën dy fëmijë humbën jetën. Kjo tragjedi ndodhi si pasojë e veprimeve ilegale të një operatori ekonomik, i cili ka hapur një gropë në territorin e Komunës së Prishtinës.

Komuna e Prishtinës bashkë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë përgjegjësi për ndërtimet dhe operimet në territorin ku ka ndodhur fatkeqësia. Me të njejtin ritëm me të cilin kërkojnë pagesën e taksave dhe tatimeve përkatëse, këto institucione kanë obligim ligjor që të sigurojnë ligjshmërinë e operimit të secilit operator ekonomik dhe të parandalojnë veprimet e papërgjegjshme të cilat rrezikojnë shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Duke mos arritur të mbikëqyrin cilësinë e punëve dhe respektimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, këto institucione bartin përgjegjësi për këtë tragjedi.

Dorëheqja e drejtorit të inspektoriatit të Prishtinës duhet parë si përgjegjësi dhe parim mbi të cilin çdo zyrtar duhet të veprojë në raste të ngjashme. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme. Për rastin Kolovica duhet të kërkohet përgjegjësi penale për fajtorët.

Ne, organizatat e poshtëshënuara, kërkojmë nga prokuroria e shtetit që të përshpejtoj hetimet e nevojshme për të përcaktuar të gjithë ata që mbajnë përgjegjësi penale për humbjen e jetëve të dy fëmijëve në Prishtinë. Gjithashtu, bartësit e institucioneve të lartpërmendura duhet të mbajnë përgjegjësi për neglizhimin e përgjegjësive të tyre ligjore, ndërsa e njejta duhet të kërkohet edhe nga kompania që ka shpërfillur ligjet dhe rregulloret përkatëse.

Në fund, kërkojmë nga Komuna e Prishtinës dhe gjitha komunat e tjera, si dhe institucionet qendrore që të koordinohen në mes vete, në mënyrë që të parandalohen tragjedi të tilla në të ardhmen. Për më tepër është urgjente që institucionet lokale dhe qendrore të marrin përgjegjësitë që u takojnë në sigurimin e një ambienti të sigurtë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, si parakusht për një jetë të dinjitetshme.
Organizatat nënshkruese:
Autostrada Biennale
Community Building Mitrovica – CBM
EC Ma Ndryshe
ENCOMPASS
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF
Fondacioni Lumbardhi
Fondacioni për Trashëgimi Kulturore LEGATUM
Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij – CHwB
Grupi për Studime Juridike dhe Politike – GLPS
Iniciativa e Femrës Kosovare
Iniciativa Kosovare për Stabilitet – IKS
Iniciativa për Progres – INPO
Instituti Demokraci për Zhvillim – D4D
Instituti Demokratik i Kosovës – KDI
Instituti GAP
Konsumatori
Lëvizja FOL
OJQ THY
Qendra për Politika dhe Avokim – QPA
Varg e Vi
Zana