Performanca CORRUPTION/OFF

Prishtinë, 9 Dhjetor 2017 – Lëvizja FOL përmes programit për Komuna Transparente,
Effektive dhe Llogaridhënëse i mbështetur nga USAID ka organizuar një performancë
vetëdijesuese për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit.
Jeton Zulfaj nga Lëvizja FOL tha se kjo performancë është organizuar në kuadër të javës
kundër korrupsion, e cila është shënuar me aktivitete të ndryshme të udhëhequr nga një
koalicion i shoqërisë civile së bashku me Ambasadën Amerikane dhe USAID-in, prandaj një
falënderim të veçantë i kushtohet USAID-it dhe këtij programi që e kanë mundësuar këtë
aktivitet.
“Fjala Korrupsion përdoret në gjithë botën për të përshkruar abuzimin e pushtetit për
përfitime personale. Në vendet e zhvilluara, korrupsioni asocohet me kravata të bardha dhe
individë të pasur e me ndikim, ndërkaq në vendet e varfëra ai asociohet me shkatërrim
ekonomik, regjime autoritare dhe shpërdorim të burimeve njerëzore dhe natyrore. As Kosova
nuk bën përjashtim në këtë drejtim”, tha Zulfaj.
Sipas tij, përderisa fjala korrupsion është përdorur për të përshkruar dukuritë e mësiperme,
vet fjala asnjëherë nuk është analizuar në kontekst. “Në vështrim të parë, shihet se fjala
përfundon me –ON, që ndërkombëtarisht është sinjal që shpreh diçka aktive, diçka që
funksionon dhe që është në veprim.
Përderisa ne nuk mund të ndërrojmë fjalën Korrupsion, në Ditën Ndërkombëtare Kundër
Korrupsionit ne do ta ndryshojmë kuptimin e saj. Sot, po e ndalim korrupsionin, pra nga ON
në OFF”, tha Zulfaj.