Nga Vlerësimi i Transparencës së Prokurimit Publik Kosova ka marrë gjithsej 83.36 %, duke u renditur në vendin e 4 (katërt) nga 42 vende të botës

Lëvizja FOL, me mbështetjen e Open Contracting Partnership, ka bërë prezentimin e “Indeksit të Vlerësimit të Transparencës së Prokurimit Publik (TPPR) për Kosovën”.

Në mars të vitit 2022, Kosova iu bashkua Vlerësimit të Transparencës së Prokurimit Publik (TPPR) si vendi i 42-të që do të vlerësohet në kuadër të iniciativës ndërkombëtare të Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), organizatë e shoqërisë civile me bazë në Gjeorgji. Ky vlerësim është bërë përmes një metodologjie universale për vlerësimin e legjislacionit të prokurimit publik me qëllimin përfundimtar për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të kornizave ligjore dhe zbatimin e tyre në mbarë globin. Ky vlerësim nuk përfshin aspektin e implementimit të Kornizës Ligjore në praktikë në lidhje me Prokurimin Publik

Carolis Granickas nga “Open Contracting Partnership” fillimisht tha se tri hapat që synojmë t’i përfshijmë është publikimi i të dhënave, përfshirjen e akterëve në procesin e prokurimit dhe hapi i tretë është është të pëmirësojmë politikat e prokurimit. “Nëse e shohim Kosovën që nga viti 2016, vendi ka bërë përparim të madh në këtë aspekt dhe ne më në fund kemi më shumë të dhëna publike publike sesa kemi pasur më parë, dhe Kosova prinë përpara shumë shteteve në botë. Një nga problemet e mëdha nuk është vetëm prokurimi por forcimi i publikimit të të dhënave dhe fuqizimi i shoqërisë civile që i monitoron këto të dhëna. Nga ajo që ne e shohim në Kosovë është se Shoqëria Civile e ka një agjendë dhe mekanizëm të përbashkët për të avancuar këto procese. Kur është fjala tek agjenda e përbashkët TPPR ky indeks është shumë i rëndësishëm dhe ofrues i përmbajtjes së çfarë ka nevojë të ndryshohet, e këto ndryshime dhe avancime duhet të bëhen me veprime të përbashkëta” ka përfunduar Granickas.

Sipas indeksit të prezantuar, Kosova është kategorizuar në grupin e parë, me përqindjen 75-100% dhe është vendi i 4 (katërt) në renditje që ka dalë në bazë të këtij vlerësimi, ku kanë marrë pjesë 42 shtete. Metodologjia që është përdorur ka pasur 64 tregues të cilat në vete kanë pasur komponente të zbërthyera dhe secila është vlerësuar me maksimum 1 pikë.

Metodologjitë e përdorura për këtë vlerësim janë: Metodologjia dhe Standardi i BERZH-it; Standardi GPA (OBT); Metodologjia dhe Parimet e OECD; Standardi i BE-së (Direktiva 2014/24/EU) dhe Standardi i të Dhënave të Hapura të Kontraktimit (OCSD). Periudha të cilën e mbulon ky vlerësim është 2018 -2021.

Metodologjia e këtij vlerësimi është ndarë në këta 5 grupe që përfaqësojnë karakteristikat kryesore të një sistemi të Prokurimit Publik: Uniformiteti i Kornizës legjislative; Efikasiteti; Transparenca, Llogaridhënia dhe Integriteti; Konkurrueshmëria dhe Paanshmëria. Nga këto 5 grupe, performancë më të dobët Kosova ka treguar në Transparencë, përkatësisht 59.17 %, ndërsa në Uniformitet të Kornizës Ligjore ka arritur 88.93%, në llogaridhënie dhe Integritet 85.71 % dhe në Konkurrueshmëri dhe Paanshmëri 95.00%, ndërsa perfomancën më të lartë e ka arritur në efikasitet, përkatësisht 97.50%.

Nga vlerësimi total i indeksit të performancës Kosova ka marrë gjithsej 83.36 %, duke u renditur, pra, në vendin e 4 (katërt).

Sa i përket vlerësimi të fazave të procesit të tendermit, në Fazën e Para-Tenderimit Kosova ka marrë një vlerësim prej 80.56%, në Fazën e Tenderimit 85.29%, në Fazën e Pas-Tenderimit 74.23% si dhe në Karakteristikat e përgjithshme 84.75%.