Në dokumentet zyrtare kanë qasje vetëm zyrtarët

Prishtinë, 26 mars 2010 – Lëvizja ?Fol?, publikoi të premten një raport me titull “Qasje në dokumente zyrtare vetëm për zyrtarët”, për shtatë komuna të Kosovës, ndërkaq u theksua se me gjithë kërkesat e shumta të shoqërisë civile dhe shumë organizatave për qasje në dokumentet zyrtare, një gjë e tillë po realizohet vetëm për zyrtarët.

Kjo lëvizje thekson se në komunat për të cilat është prezantuar raporti ka shumë mangësi, duke përfshirë rifreskimin e ueb faqeve të tyre, mungesën e transparencës për informacionet financiare, përkatësisht qasjen në kontratat publike dhe monitorimin e procesit vendimmarrës në dhënien e tenderëve, transmeton KosovaLive komunikatën e lëvizjes ?Fol?.

Sipas raportit, megjithëse shumica e komunave marrin obligim nga Rregullorja për transparencë që t?i ftojnë shoqërinë civile të jetë pjesëmarrëse në hapjen e ofertave dhe vlerësimin e tyre, lëvizja FOL nuk ka arritur të verifikojë nëse në 7 komunat e përfshira në këtë raport një gjë e tillë është respektuar.

?Fol?, me këtë rast ka dhënë një sërë rekomandimesh; komunat duhet t?i përgatisin dhe publikojnë raportet vjetore për kërkesat për qasje në dokumente zyrtare, duhet të dihet më saktë numri i kërkesave që janë paraqitur për qasje në dokumente zyrtare, përgjigjet e dhëna si dhe arsyet e refuzimit të kërkesave eventuale.

Po ashtu rekomandohet që komunat të mirëmbajnë dhe krijojnë regjistrat e dokumenteve zyrtare që janë në dispozicion të qytetarëve mbi bazën e kërkesës, duhet t?i njoftojnë qytetarët për dokumentet të cilat mund t?i gjejnë në ueb faqe etj.

Në këtë raport po ashtu thuhet se të gjitha komunat, përveç Mitrovicës kanë rregullore komunale për transparencë që përbën një akt të vullnetit të mirë politik megjithëse zbatimi i rregullores është i mangët.

Po ashtu njoftohet se numri kërkesave për qasje në dokumente zyrtare në shtatë komunat arrin gjithsej në 27 për vitin 2009.

?Vetëm në komunën e Mitrovicës kanë qenë 22 kërkesa, të cilat thuhet se kanë marrë përgjigje pozitive, ndërkaq, komunat si Lipjani, Malisheva e Klina gjatë tërë vitit 2009 nuk kanë pasur asnjë kërkesë për qasje në dokumente zyrtare. Në Kamenicë e Vushtrri ka pasur vetëm nga një kërkesë ndërkaq në Podujevë kanë qenë vetëm dy kërkesa?, vlerëson raporti.

Ky rezultat sipas lëvizjes ?Fol?, është shumë shqetësues dhe dëshmon për një indiferencë të qytetarëve karshi institucioneve publike lokale sa i përket kërkesave për qasje në dokumente zyrtare.

Sipas tyre kjo mund të jetë edhe si pasojë e nivelit të ulët të besueshmërisë së qytetarëve në institucionet publike.