Monitoruesi i Gjykatave

Raport i monitorimit të seancave gjyqësore në Gjakovë dhe Podujevë.

 
Monitoruesi i Gjykatave