Mbledhja e Rregullt Vjetore të Kuvendit të Anëtarëve të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 21 shtator 2010 – Lëvizja FOL në përputhje me nenin 6.1 dhe 6.2 të Statutit të organizatës ka mbajtur mbledhjen e Rregullt Vjetore të Kuvendit të Anëtarëve të cilën e kryesoi znj. Nora Bajrami. Në këtë mbledhje është aprovuar ndryshimi i Statutit të organizatës, është bërë miratuar Rregullorja e Punës, politikave dhe procedurave të brendshme të funksionimit të Lëvizjes FOL. Po ashtu është diskutuar dhe miratuar raporti financiar dhe raporti i punës për periudhën Janar-Shtator 2010. Në këtë mbledhje po ashtu është vendosur që anëtarë të rinj të Bordit Mbikëqyrës të organizatës, të jenë edhe Milva Ekonomi si dhe Agon Maliqi.