Lëvizja FOL vazhdon fushatën avokuese për zbatimin e Planit Nacional të Veprimit 2014-2016 në kuadër të Partneritetit për Qeverisje të Hapur – PQH

Prishtinë, 06 nëntor 2015. Lëvizja FOL ka vazhduar aktivitetet e saja avokuese që të zbatohet Plani Nacional i Veprimit 2014-2016 i Republikës së Kosovës në kuadër Partneritetit për Qeverisje të Hapur – PQH
Në këtë kuadër sot përfaqësues të Lëvizjes FOL kanë realizuar takim me zyrtarë të Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Temë e këtij takimi ka qenë që diskutimi rreth modaliteteve se si Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bazë të Planit Nacional të Veprimit të Republikës së Kosovës 2014-2016 në kuadër të Partneritetit për Qeverisje të Hapur – PQH, të zbatojë së bashku me komunat e Kosovës veprimin 21 të këtij Plani. Ky veprim ka të bëjë me vlerësimin e transparencës së Komunave dhe inkuadrimin e këtij vlerësimi si kapitull të veçantë në Raportin Vjetor për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës.

Udhëheqës i Departamentit z. Avni Sahiti tha se Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal është fazën përfundimtare të përgatitjes së indikatorëve për matjen e transparencës së komunave duke u zotuar se në këtë proces duhet të ketë përfshirje të vet komunave dhe shoqërisë civile gjithashtu.

Fidan Kalaja nga Lëvizja FOL tha se në bazë të vendimit të 09 korrikut 2013 të Qeverisë së Kosovës (Vendimi Nr. 08/139), Lëvizja FOL ka marrë iniciativën dhe me mbështetjen e Qeverisë Britanike përmes Ambasadës së saj në Kosovë për ta zhvilluar Draft Metodologjinë e Matjes së Transparencës në Nivelin Komunal. Ky draft i metodologjisë është i bazuar në ligjet dhe dokumentet tjera të aplikueshëm në Kosovë siç janë Kushtetuta e Kosovës, Ligji për Qasje në Dokumente Publike, Ligji për Vetëqeverisje Lokale dhe Rregulloret Komunale të Transparencës.
Të dy palët u zotuan që deri në fillim të vitit të ardhshëm të koordinohen të gjitha aktivitetet në mënyrë që të përmbyllet procesi i përgatitjes së indikatorëve për matjen e transparencës së komunave dhe të vazhdohet pastaj me monitorimin e zbatimit të këtyre indikatorëve nga ana e komunave të Kosovës, përkatësisht zbatimin e veprimit 21 Planit Nacional të Veprimit të Republikës së Kosovës 2014-2016 në kuadër të Partneritetit për Qeverisje të Hapur – PQH.