KONKURS PËR POZITËN E PUNËS: Koordinator/e i/e projektit

Prishtinë, 05 Shtator 2016 – Lëvizja FOL është organizatë jo-qeveritare e cila punon për  qeverisje të përgjegjshme, transparente dhe llogaridhënëse në institucionet publike, promovon liritë dhe të drejtat e njeriut, mbështet qytetarinë aktive, përkrahë politikat kundër korrupsion në nivel qendror dhe lokal, është e angazhuar që përmes përfshirjës dhe edukimit të të rinjve të ndikoj tek institucionet publike për të parandaluar abuzimin me pushtetin dhe paranë publike.

  

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Koordinon projektet e organizatës
 • Ka përgjegjësi në planifikimin dhe implementimin e projekteve
 • Përgjegjësi në menaxhimin e stafit të projekteve dhe organizatës
 • Mirëmban raportet me partnerët e organizatës si dhe donatorët
 • Mbikëqyr financat e projekteve dhe është përgjegjës/e për menaxhimin efikas të të gjitha shpenzimeve në përputhje me dokumentet e organizatës sipas planit financiar
 • Përgatit dhe koordinon raportet e implementimit të projekteve
 • Është i/e gatshme që të angazhohet në të gjitha punët tjera që lidhen me misionin dhe qëllimet e organizatës
 • I raporton Drejtorit Ekzekutiv

Përgatitja dhe aftësitë profesionale:

 • Edukim i lartë universitar (kandidatët me titullin Master kanë përparësi) në fusha relevante me misionin e Lëvizjes FOL
 • Përvojë trevjeçare (3) në menaxhim projektesh në shoqëri civile, administratë publike, media ose biznes.
 • Aftësi të shkëlqyera në përgatitje të analizave, shkrimin të projekteve, dhe raporteve.
 • Kërkohet njohuri e avancuar e gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe të komunikimit
 • Njohuri të metodave kërkimore dhe shkathtësi hulumtimi
 • Gatishmëri për të vepruar nën persionin e kohës
 • Përkushtim për t’i kontribuar rrjetizimit të organizatës

 Dokumentet e nevojshme:

 • CV
 • Letër motivuese
 • Dëshmi të diplomave universitare
 • Dëshmi të punëve të mëhershme

 Mënyra e aplikimit:

Aplikacionet duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected], me Subject line: Aplikimi për pozitën e koordinatores/it

Afati i aplikimit:

*Afati i fundit per aplikim është: 11 Shtator 2016

*Aplikacionet e pakompletuara dhe ato të pranuara pas këtij afati nuk do të merren parasysh. Aplikacionet elektronike përbëjnë fazën e parë të përzgjedhjes; vetëm kandidatët që kalojnë fazën e parë do të ftohen në intervistë.