Konferencë: Baza ligjore në Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Kosovë

Lëvizja FOL ka organizuar një konferencë, në të cilën ka publikuar analizën “Parandalimi dhe luftimi i konfliktit të interesit në Kosovë”. Fokusi kryesor i kësaj analizë është ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Institucionet Publike. Prezantuesi i kësaj analize Petrit Zogaj tha se:”qëllimi i publikimi të kësaj analize të politikave është hulumtimi dhe identifikimi i zbrazësive që ligji në fjalë është shoqëruar prej miratimin në Kuvendin e Kosovës me 2007, si dhe plotësim ndryshimi që është bërë në vitin 2009″. Duke shpjeguar më në detaje analizën, u tha që ligji në fjalë ju referohet të dy dokumenteve më të larta juridike të vendit për periudhat në fjalë. Pra, i referohet Kornizës Kushtetuese dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për shkak të këtij problemi analiza rekomandon a) që brenda një afati të shkurtër kohor të bëhen ndryshimet e nevojshme, për arsye që të përfshihen të gjitha institucionet publike., e të cilat me ligjet aktuale për parandalimin e konfliktit të interesit nuk janë, b) të krijohet Komisioni Mbikëqyrës i Kuvendit të Kosovës dhe c) të miratohet një Rregullore ose dokument i ngjashëm për zbatimin e këtij ligji.

Sefer Goxhuli nga Agjencioni Kundër Korrupsion tha se “kjo analizë na shërben t”i kalojmë këto boshllëqe në luftën për parandalimin e konfliktit të interesit. Ne, jemi të obliguar të punojmë konform ligjeve aktuale të zbatueshme në Kosovë. Në viti 2011, ky ligj do të jetë pjesë ë strategjisë legjislative, që shpresojmë që do të jetë më specifik.”. Po ashtu, z Goxhuli tha se konflikti i interesit është paradhomë e korrupsionit”.

Panelisti tjetër në këtë konference, z Parim Olluri prezantoj disa raste konkrete që zyrtar të lartë publik kanë konflikt të drejtpërdrejt ose edhe të tërthortë të interesit në ushtrimit të detyrës zyrtarë. Z Olluri tha se: “Agjencioni Kundër Korrupsion nuk ka bërë asgjë për disa raste të konfliktit të interesit ani pse ka pasur informacionet e duhura”.
Ndërkaq, panelisti tjetër nga Mali i Zi, z Aleksandar Maskovic që përfaqësonte organizatën MANS shpjegoj se “që nga viti 2002 deri në 2008 gjashtë herë është dërguar ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në Kuvendin e Malit të Zi”. Po ashtu z z. Maskovic tha së problemi i konfliktit të interesit është pak a shumë i ngjashëm edhe në Mal të Zi, për faktin që ka shumë zyrtar të lartë të shtetit, të cilët ushtrojnë funksione të dyfishta.

Hajrullah Çeku, Kryesues i Bordit Mbikëqyrës të Lëvizjes FOL në përmbledhje të konferencës tha: ” Konflikti i Interesit ka tre nivele. Niveli i parë janë zyrtarët e lartë, të cilët janë direkt të përfshirë në konflikt të interesit. Niveli i dytë janë të afërmit e zyrtarëve të lartë publik. Dhe niveli i tretë, e që sipas tij janë më problematike, përfshihen strukturat “gree”,të cilat kanë pushtet dhe se këtë pushtet e shfrytëzojnë ë të gjitha nivelet e pushtetit”.