Komunat nuk zbatojnë Udhëzimin Administrativ të MAPL-së nr.022019

Ky aktivitet është mbështetur nga Rockefeller Brothers Fund.