Komunat me më së shumti pagesa nga vendimet gjyqësore

Prishtinë, 13 prill 2020 – Lëvizja FOL tash e sa muaj ka bërë monitorimin e pagesave që bëjnë komunat për vendimet e gjykatave.

FOL, përmes gjashtë infografikave, ka paraqitur shumat financiare të paguara nga Komunat e Republikës si rezultat i vendimeve të Gjykatave përgjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019.

Renditja është bërë përmes krahasimit të pagesave financiare nga ana e Komunave dhe buxheteve të tyre fillestare për çdo vit të lartcekur.

Ky projekt financohet përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë (U.S. Embassy Pristina, Kosovo). Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.