Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka arritur të përmbush 62% të Planit të Punës të vitit 2022

Prishtinë, 14 korrik – Lëvizja FOL, me mbështetjen e Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe çështjeve të Zbatimit të Ligjit, Lëvizja FOL ka publikuar sot raportin “Realizimi i Planit të Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2022”, i cili adreson çështjen e përmbushjes së objektivave dhe aktiviteteve në këtë plan të punës gjatë vitit 2022.
Viona Bunjaku, monitoruese në Lëvizjen FOL potencoi se të gjeturat e këtij raporti janë bazuar në të dhënat e pranuara nga zyrtarët përgjigjjes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe nga ueb faqja zyrtare e KGjK-së.
Ndër të tjera, Bunjaku theksoj se nga 138 aktivitete sa ishin paraparë të realizohen në Planin e Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2022, KGjK kishte arritur të përmbush 86 prej tyre apo 62% dhe 52 apo 38% e aktiviteteve të tjera nuk kishin arritur të finalizoheshin brenda kohës së paraparë në këtë plan.

Gjithashtu, Bunjaku përmendi objektivat të cilat janë realizuar në tërësi gjatë kësaj periudhe. Sipas saj, këto objektiva janë: besimi dhe besueshmëria e publikut, e cila parashihte implementimin e 3 aktiviteteve prej të cilave 2 janë realizuar gjatë vitit 2022 dhe 1 ka arritur të realizohet tre muaj me vonesë, pra në muajin e tretë të vitit 2023; transparenca dhe llogaridhënia është objektiva tjetër që parashihte realizimin e 16 aktiviteteve e cila ka arritur të realizohet brenda periudhës kohore.

Tutje, sipas Bunjakut, objektivat të cilat nuk kanë arritur të realizohen në tërësi, janë: objektiva ‘Administrimi efektiv dhe efikas i drejtësisë’, që parashihte realizimin e 50 aktiviteteve, ku prej tyre janë realizuar 29 aktivitete apo 58% ndërsa të pa realizueshme për këtë periudhe kohore kanë mbetur 21 aktivitete apo 42%;
Objektiva ‘Qasja në Drejtësi’ si objektivë me rëndësi të veçantë rreth informimit publik për qytetarët parashihte realizimin e 10 aktiviteteve ku prej tyre 3 janë realizuar apo 30% të kësaj objektive dhe 7 apo 70% nuk janë realizuar brenda kohës së paraparë me planin e punës;

Objektiva ‘Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar’ përfshinte realizimin e 8 aktiviteteve, të cilat sipas përgjigjes së KGjK-së, nuk kanë arritur të realizohen në tërësi. Nga përgjigjja që kemi pranuar nga KGjK, kemi arritur të kuptojmë se vetëm aktivitetiti për Caktimin e Koordinatorit për Mbikëqyrjen e Zbatimit Planit Strategjik për Zgjidhjen Efikase të Lëndëve te Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar te Strategjisë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është realizuar në kuadër të kësaj objektive;
Objektiva ‘Monitorimi i zbatimit të kornizës ligjore dhe rregullative’ përfshinte realizimin e 15 aktiviteteve prej të cilave 9 prej tyre janë realizuar apo 53 % ndërsa 8 apo 47 % te tjera nuk kanë arritur te realizohen brenda periudhës së paraparë me planin e punës.

Lavdim Makshana nga IKD, potencoi se të gjeturat e këtij raporti janë mjaftë produktive, dhe se mund të shohim se ka nivel të rritjes së përmbushjes së planit të punës nga ana e KGjK-së.
Vullnet Bugaqku nga KDI, gjithashtu diskutoi rreth të gjeturave të raportit ku sipas tij është e befasuese se si objektiva qasja në drejtësi nuk ka arritur të realizohet. Gjithashtu, sa i përket objektives në lidhje me luftimin e korrupsionit, sipas raportit shihet se nuk është bërë mjaftueshëm.