Gjykata Komerciale publikon 700 vendime gjyqësore gjatë muajit korrik

Prishtinë, 13 Shtator 2023 – Lëvizja FOL ka vazhduar të bëjë monitorimin e publikimit të aktgjykimeve dhe aktvendimeve në ueb faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Të gjitha këto vendime të publikuara nga Gjykatat e Kosovës gjatë kësaj periudhe janë monitoruar një nga një sa i përket përmbushjes së kërkesave që përcaktohen me aktet nënligjore në fuqi.

Gjatë muajit korrik gjykatat kanë publikuar 2705 vendime gjyqësore në ueb-faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Nga 2705 vendime gjyqësore të publikuara në ueb faqen zyrtare vlen të përmendet se gjatë monitorimit kemi evidentuar 13 aktgjykime të përsëritura, andaj numri i përgjithshëm i vendimeve të publikuara është 2,692. Numrin më të madh të vendimeve i ka publikuar Gjykata Komerciale, përkatësisht 700 vendime gjyqësore.

Të dhënat e detajuara në lidhje me publikimin e vendimeve nga secila gjykatë në veçanti, duke përfshirë degët dhe departamentet e tyre, mund t’i shihni në grafikonët e mëposhtëm.