Gjella e nxehtë e emërimeve

Prej 2 vitesh, Kosova nuk ka Avokat të Popullit sikundër që nuk ka prej 9 muajsh as Kryeshef Ekzekutiv të Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Konkurset për këto dy vende janë hapur e rihapur, ndërkohë që i tërë procesi po përcillet përveç me jo transparencë edhe me presion politik. FOL”08 përkitazi me këto zhvillime shpreh shqetësimin e vetë me:

a) ndërhyrjen e partive politike në këto emërime,
b) mungesën e transparencës së mjaftueshme në këto procese dhe
c) dëmtimin e institucioneve përkatëse.