Gjatë periudhës janar-korrik 2023, Komisionet Hetimore të KPK kanë shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve

Prishtinë, 6 tetor 2023 – Lëvizja FOL ka monitoruar vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës në lidhje me ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, numrin e paneleve hetimore të krijuara dhe llojin e sanksioneve disiplinore të shqiptuara nga ana e këtyre institucioneve.
Gjatë periudhës janar – korrik 2023, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 vërejtje publike me shkrim, 1 vërejtje jopublike me shkrim, 1 ulje e pagesë 30% në vit, 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar 2 vendime për shkelje disiplinore ndaj gjyqtarëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore dhe 1 vërejte publike me shkrim.
Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.
Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian.

Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës Download