FTESË PËR OFERTË

Shkarko këtu

Lëvizja FOL fton kompanitë për shërbime profesionale të paraqesin ofertat e tyre për:
REALIZIM TË PYETËSORIT ME 1000 ME ZYRTARË PUBLIK DHE SHËRBYES CIVIL NË TË GJITHA KOMUNAT E KOSOVËS.