Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin “Karl Popper”