FOL kunder konfliktit te interesit

Lëvizja FOL do të zbatojë një fushatë të gjerë multimediale për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për pasojat e konfliktit të interesit dhe nevojën për zbatimin e duhur të legjislacionit ekzistues të konfliktit të interesit.