FOL ka monitoruar kontratat me procedurë të negociuar për vitin 2019

Prishtinë, 12 shkurt 2020 – Lëvizja FOL në kuadër të monitorimit të prokurimit publik në Kosovë, ka bërë monitorimin e të gjitha kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2019 përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë.

Në infografikën në vazhdim janë paraqitur numri dhe vlerat e kontratave për secilin lloj të prokurimit përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë.

Ndërkaq për të parë më shumë rreth të gjitha kontratave të nënshkruara ndër vite nga institucionet vizito portalin ëëë.prokurimihapur.org.