FOL Hapur me Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Z. Arban Abrashi

Prishtinë, 8 Mars 2017 – Lëvizja FOL me përkrahjen e Charles Stewart Mott Foundation ka mbajtur diskutimin e tretë në formatin FOL Hapur me Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Arban Abrashi. Këto diskutime zhvillohen pas monitorimit të Planit të Punës së Qeverisë së Kosovës për 2 vite të mandatit si dhe ministrive më specifikisht.
Petrit Zogaj nga Lëvizja FOL tha se me ministrin do të diskutohet në nivel më përmbajtjesor për ministrinë dhe punën që është bërë si dhe për tema tjera me interes të përgjithshëm.

Ministri Abrashi vlerësoi një diskutim të tillë duke thënë që shpesh çështjet tjera politike lënë shumë pak hapësirë për diskutimin e çështjeve të tilla në nivel ministrish të cilat prekin jetën e qytetarëve çdo ditë. Duke treguar për punën e ministrisë që drejton, Ministri Abrashi tha se kjo ministri është ndër ministritë më të mëdha, zyrat e të cilës shtrihen në tërë Kosovën dhe përfshijnë të gjitha kategoritë e personave.

Ministri vuri theksin që qysh në fillim të mandatit, prioritet ka qenë papunësia, duke mos i anashkaluar edhe çështjet tjera si asistenca sociale dhe pensionet. Ndër aktivitetet kryesore që u përmendën nga ministri për uljen e papunësisë, ishin masat aktive të tregut të punës që lidhen me përkrahjen në punësim, si dhe skemat për rregullimin e bazës ligjore që kanë filluar në vitin 2015. “Ndër të tjera kemi filluar edhe me subvencionimin e pagave, me grantet për vetëpunësim, punësimet sezonale dhe trajnimet për punëkërkues”-shtoi Ministri. Si rezultat Ministri theksoi se të dhënat nga ATK dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregojnë se në vitin 2016 janë regjistruar 19000 punëkërkues dhe janë identifikuar 14000 vende të punës.

Sipas Ministrit, mikroekonomitë mbeten burimi kryesor i punësimit, ndonëse sot në Kosovë ka edhe industri që janë në zhvillim e po zgjerohen por që ngecin në kuadro. Ai tha se marrëveshjet e nënshkruara me Ministrinë e Arsimit të Kosovës rreth dizajnimit të kurrikulave për shkollat e mesme dhe fillore varësisht nga tregu i punës.

Ndërkaq sa i përket skemave pensionale, ministri Abrashi theksoi se është bërë punë e suksesshme në këtë drejtim, sidomos me pensionet e kontributeve dhe përvojës deri në vitin 1999 dhe skemat pensionale për veteranët e luftës. Ndër sfidat më të cilat është ballafaquar kjo ministri sa i përket pensioneve kanë qenë skemat pensionale të dyfishta. “Auditori ka vendosur që një personi i takon vetëm një pension. Në të njëjtën kohë është rregulluar edhe cili pension i takon një personi mirëpo edhe është proceduar ndryshimi i ligjit pasi që nevojitet definim i qartë i pensionit familjar dhe çështjeve tjera që hyjnë në këtë proces”-tha ministri.

I pyetur rreth vendimit të Gjykatës së Strasburgut për pensionet nga Serbia dhe hapave që ka ndërmarrë Qeveria për ta rikthyer këtë fond, Ministri Abrashi tha se kjo duhet të zhvillohet në dy drejtime. Së pari duke e ngritur këtë çështje në nivel të dialogut me Serbinë në Bruksel, dhe paralelisht këtë, duke fascilituar procesin e padive të shoqatave dhe palëve të përfshira në Gjykatë në Strasburg. Sipas Ministrit, 3 raste janë pranuar nga kjo Gjykatë dhe së shpejti do të bëhet publike se si kanë proceduar këto raste.