Performanca e Sistemit Prokurorial dhe Gjyqësor në Zgjidhjen e Lëndëve të Dhunës në Familje gjatë vitit 2022 (analizë statistikore)