Bazat Ligjore Kundër Korrupsionit: Deklarimi i Pasurisë

Aksioni Qytetar FOL “08, Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet”ÇOHU dhe Instituti si dhe Demokratik i Kosovës (KDI) sot kanë organizuar një tryezë me temën “Bazat Ligjore kundër korrupsionit: deklarimi i Pasurisë”. Në këtë Tryezë kanë qenë pjesëmarrës Deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të: Agjencisë Kundër Korrupsionit, Qeverisë si dhe të Shoqërisë Civile.

Konkluzionet e kësaj tryeze ishin:

1) Publikimi i pasurisë së Zyrtarëve të Lartë dhe të burimeve të financimit të partive politike do të dëshmonte një vullnet të lartë politikë të institucioneve shtetërore për luftimin e korrupsionit.
2) Infrastruktura Ligjore Kundër Korrupsionit nuk ka është e harmonizuar si dhe interpretohet në mënyra të ndryshme në varësi të institucioneve
3) Duhet të inkurajohet pjesëmarrja qytetare në luftën kundër korrupsionit, duke dhënë edhe shembuj pozitivë të një përfshirjeje të tillë dhe
4) Agjencia Kundër Korrupsionit duhet të fuqizohet përmes ngritjes së kapaciteteve teknike dhe potencialit njerëzor.