Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 3 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Gjykatat_Janar Mars  Gjykatat – Prill Qershor