Takim me drejtorin e Prokurimit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, z. Selami Berisha  

 

Prishtinë 1 Qershor 2017 –  Përfaqësues të Lëvizjes FOL janë takuar sot me drejtorin e Prokurimit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, z. Selami Berisha. Qëllimi i këtij takimi ishte që të diskutohet rreth aplikimit të sistemit elektronik E-Prokurimit dhe sfidat e aplikimit të tij.
Berisha sqaroi se me sistemin elektronik E-Prokurimi kanë filluar ta zbatojnë nga Janari i vitit 2017 dhe se stafi i MZHE-së është trajnuar dhe në vazhdimësi është pjesë e trajnimeve të cilat organizohen nga KRPP.

“Kemi probleme të cilat janë të vogla dhe s’ka ardhur deri tek shtyrja e ndonjë procedure për shkak të problemeve me hardver, ngase edhe nëse ka ndonjë problem më së shumti mund të zgjasë 30 minuta”, tha Berisha. Sa i përket rehjistimit në platfomën E-Prokurimi ai tha se është i obliguar secili operatot ekonomik që të regjistrohet, sipas tij, nëse një operator ekonomik s’është i regjistruar në platformën e-prokurimi, i njëjti s’mund të dorëzoj ofertën as hard copy.

“Sistemi elektronik E-Prokurimi, rrit transparencën, bënë lehtësimin e punës dhe e mira e krejt kësaj është se nga sistemi në se dimë se kush ka bërë tërheqjen e dosjes”, tha ai, duke shtuar se nënshkrimi i kontratës s’ka ndryshuar ende dhe bëhet në mënyrë të njëjtë, mirëpo kjo mund të ndërrohet me ndryshimet eventuale në Ligjin e Prokurimit i cili ka mangësi në këtë drejtim.

Gajtë këtij takimi u dikututa dhe për shpenzimet që Ministia e Zhvillimit Ekonomik ka pasur për vitin 2017. Sa i përket këtyre shpenzimeve, Berisha tha se derisa të dal raporti i Auditorit të Përgjithshëm, s’mund të japin një shifër të saktë se sa ka shpenzuar kjo ministri në fushën e prokurimit. “Shumën të cilën ne mund ta japim është se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka nënshkruar kontrata në vlerë prej € 5,408,216.67 për 2016, por kjo nuk mund të merret si shpenzim”, tha ai.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).