Sqarim për qytetarët dhe Komunën e Prishtinës

Prishtinë, 5 Maj 2013 – Lëvizja FOL ka dy vite që angazhohet monitorimin e në fushës së Prokurimit Publik. Ky angazhim ka ardhur si rezultat i hulumtimeve tona paraprake, në të cilat është vërejtur që aferat korruptive dhe keqpërdorimet e parasë publike në masë të madhe ndodhin në faza të ndryshme në prokurimin publik, duke përfshirë të dyja nivelet- atë qendror dhe lokal.

Ne monitorojmë procedurat e prokurimit publik në institucione në mënyrë direkte, me pjesëmarrje fizike në proces dhe në mënyrë indirekte, përmes hulumtimit të institucioneve dhe të institucioneve të prokurimit publik. Gjatë kësaj periudhe dy vjeçare, FOL ka publikuar raporte, analiza dhe reagime të ndryshme në lidhje më politikat e prokurimit publik.

Më 04 maj 2013, Lëvizja FOL ka publikuar raportin e rregullt tre mujor, “Monitoruesi i Prokurimit Janar-Mars 2013”, i cili përfshinë dhe bënë interpretim e vendimeve të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik, me qëllim të senzibilizimit të opinionit publik mbi gjendjen e përgjithshme të respektimit të procedurave dhe dizpozitave ligjore gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit publik. Siç e dimë, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik është organ i pavarur shqyrtues i cili në bazë të Ligjit për Prokurim Publik 04-L-042, është i autorizuar që të shqyrtojë respektimin e dispozitave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave në fjalë.

Raporti i publikuar ka pasur të njëjtin qëllim. Në këtë raport rreth Komunës së Prishtinës ne i kemi paraqitur të dhënat nga vendimet që OSHP-ja i ka ndërmarrë kundrejt saj gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik. Shkeljet ligjore që Komuna e Prishtinës i ka bërë në tri aktivitete të ndryshme të prokurimit publik janë konstatuar në vendimin e OSHP-së me nr 377/12 të datës 23.01.2013 për tenderin “Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe në shkolla”, pastaj në vendimin me nr 15/13 të datës 20.02.2013 për tenderin “Furnizim me kripë industrial për sezonin e dimrit” dhe po ashtu në vendimin me nr 53/13 të datës 28.03.2013 për tenderin “Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe në shkolla”- Ri-vlerësim.

Për ta dëshmuar këtë, ju lutemi të klikoni në linçet e vendimeve në fjalë: (http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/vendimet/2013/Instalimi-i-kamerave-ne-semafor-dhe-ne-shkolla.pdf http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/vendimet/2013/Furnizim_me_kripe_industriale.pdf http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/vendimet/2013/Montimi-i-kamerave-ne-semafor.pdf)

Komuna e Prishtinës përmes një reagimi publik, të dielën ka ngre akuza të paqëndrueshme ndaj lëvizjes FOL.

Me Raportin tonë, ne nuk kemi marrë nën mbrojtje asnjë biznes, por vetëm iu kemi referuar vendimeve të OSHP-së. Prandaj akuzat e Komunës janë absurde dhe shpërfaqin mosgatishmërinë për t`u monitoruar dhe për t`u përballur me faktet e ofruara nga shoqëria civile për veprimet e tyre me paratë e taksapaguesve.
Lëvizja FOL bënë monitorim të rregullt në disa ministri, e të cilat janë të përfshira në raportin e djeshëm, kompani publike (KEK dhe PTK) si dhe komunat e Kosovës. Pra, monitorimi ynë nuk ka të bëjë vetëm me komunën e Prishtinës, por edhe me 7 institucione të tjera të niveleve të ndryshme.
Konsiderojmë se nuk është nën përgjegjësinë e Komunës të na tregojë se kur duhet reagojmë ne. Sa për ilustrim, ne kemi reaguar edhe ndaj çështjes që e kanë ngritur në reagim ata.

Nëpërmjet një reagimi me 1 shkurt 2013, FOL ka kërkuar krijimin e një Komisioni Ad-Hoc për skandalin e pasaportave biometrike. Për më tepër klikoni linkun: https://ëëë.facebook.com/notes/l%C3%ABvizja-fol/kuvendi-i-kosov%C3%ABs-t%C3%AB-krijoj%C3%AB-komision-ad-hoc-p%C3%ABr-hetim-parlamentar-n%C3%AB-mpb-dhe-in/10151421106389413).

Prandaj, konsiderojmë se reagimi i komunës nuk merret me përmbajtjen, por me interpretimin e reagimit sipas dëshirës.
Ia qartësojmë komunës së Prishtinës se veprimtaria jonë është publike, ndaj edhe jemi vërë në mbrojtje të interesit publik. Ekipi prej 15 vetash i FOL-it është i angazhuar t`i bëjë përgjegjës dhe të ndërgjegjshëm zyrtarët publik, gjë e cila mungon në të gjitha nivelet e qeverisjes.
Misioni ynë është dhe mbetet mbështetja e Qeverisjes së Mirë dhe Qytetarisë Aktive