Punëtoria “Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent”

Dragash – 23-24 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL në kuadër të projektit të USAID për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse, ka mbajtur punëtorinë dy ditore lidhur me dizajnimin dhe strukturimin e portalit të prokurimit të hapur dhe transparent. Pjesëmarrës të kësaj punëtorie ishin përfaqësues të USAID, Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, të Zyrave komunale të prokurimit, përfaqësues të mediave dhe shoqërisë civile. 

Qëllimi i projektit është të ndikoj në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies të shpenzimit të parasë publike. Përmes këtij portali synohet të publikohen informata mbi kontratat që lidhin institucionet publike me operatorë ekonomikë, të ofrojë informata të detajuara për operatorët ekonomik që kontraktohen nga institucionet publike por edhe informata të detajuara për prokurimet e autoriteteve kontraktuese. 

Përgjatë implementimit të këtij projekti, Lëvizja FOL do të bashkëpunoj me Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik lidhur me platformën elektronike të prokurimit publik dhe ndërlidhjen që do të ketë kjo platformë me portalin për prokurimin e hapur dhe transparent që do të zhvillohet nga Lëvizja FOL. 

Në këtë punëtori dy ditore është diskutuar me të gjithë akterët e përfshirë në fushën e prokurimit publik, në mënyrë që të mundësohet kontributi i të gjitha palëve në zhvillimin e portalit. 

“Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” do të lansohet në Qershor 2018 dhe do të jetë i qasshëm për të gjithë qytetarët.