MONITORIMI I PUBLIKIMIT TË AKTGJYKIMEVE 2019

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – LËVIZJA FOL me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP) dhe në partneritet me BIRN Kosova, janë duke e zbatuar projektin “Kërkimi i Transparencës në Sistemin Gjyqësor të
Kosovës”. Në bashkëpunim të ngushtë me USAID/JSSP, përmes këtij projekti, FOL dhe BIRN synojnë të përmirësojnë
efikasitetin, transparencën dhe përgjegjshmërinë, dhe rritjen e besimit publik në sistemin gjyqësor.
Ky raport monitorues ka për qëllim të paraqes gjendjen aktuale të publikimit të aktgjykimeve duke pasur parasysh
disa elemente bazë, të cilat duhet të jenë në harmoni me ligjet, rregulloret si dhe udhëzimet administrative,
të cilat janë në fuqi. Po ashtu përmes këtij raporti synojmë të forcojmë edhe më tej sistemin gjyqësor për të
promovuar edhe më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet të punës së gjykatave përmes publikimit sa
më të madh të aktgjykimeve.

Monitoring the Publication of Court Judgments_JSSP_BIRN-FOL_ALB