Lëvizja FOL me mbështetjen e USAID lansuan Portalin për Prokurim të Hapur dhe Transparent

Prishtinë, 5 korrik 2018 – Lëvizja FOL me mbështetjen e USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse ka bërë sot lansimin e “Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent”.

Mexhide Demolli – Nimani, drejtore ekzekutive e Lëvizjes FOL tha se ky portal është një ndër aktivitetet më të rëndësishme që FOL ka bërë gjatë punës disa vjeçare në monitorimin e prokurimit publik. “Është kënaqësi për ne si FOL, që sot të prezantojmë këtë portal i cili objektiv kryesor ka ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies sa i përket shpenzimit të parasë publike nga institucionet e Kosovës. Ky portal nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e USAID përmes Aktivitetit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM)”, tha Demolli-Nimani, duke falënderuar edhe Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) për të bashkëpunimin, pa të cilin ky portal nuk do të ishte i plotë.

Zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës znj. Coline Hyland, tha se ky portal mundëson krijimi i një ambienti për bizneset dhe reduktimi i rrezikut nga korrupsioni në sferën publike nuk është një punë e lëhtë, por është urgentisht e nevojshme. “Për ta reduktuar korrupsionin në sfrerën publike, është i nevojshëm dhe esncial një bashkëpunim i vazhdueshëm në mes institcioneve qeveritare dhe shoqërisë civile. Për këtë dua ta felnderoj z. Safet Hoxha dhe KRPP-në që shërben si një shembull i mirë se si duket ky bashkëpunim. Kjo vlenë edhe për partnerët tjerë sic është Lëvizja FOL, që ka mbledhur të dhëna të marrura nga KRPP që t’i kalkuloj në të mirë të transparencës”, tha zëvendësambasadorja Hyland.

Ndërsa Kryetari i Bordit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, Safet Hoxha tha mediat dhe shoqëria civile janw partnerët strategjik që mund ta adresojnë luftën kundër korrupsionit në prokurimin publik në Kosovë. “Së bashku jemi duke arrit në mënyrë dinamike ta luftojmë korrupsionin. Në këtë betejë tonën gjithsesi është e kruciale asistenca e donatorëve, të cilët sot po e ndajnë me ne punën dhe rezultatin e angazhimit dhe të investimit të tyre”, tha ai. Hoxha tha se bizneset duhet të trajtohen si partner të shtetit të Kosovës, prandaj ndihma në biznes është ndihmë për shtetin tonë dhe ngritje e kapatciteteve të shtetit tonë. “Në këtë plan nuk ka punë më të ndershmë se sa afirmimi i transparences dhe rritja e llogaridhënies në prokurim publik. Prandaj lansimi i Portlait Prokurim i Hapur është një e arritur e re, është një demonstrim i fuqishëm i këtij partneriteti që ne po e ndërtojmë me donatorë dhe me shoqëri civile, që do t’i shërbejë jo vetëm OJQ-ve, por edhe mediave dhe qytetarëve të Kosovës për të parë se cilat janë zhvillimet në këtë fushë”, tha Hoxha.

Ndërkaq, Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në Lëvizjen FOL, i cili prezantoi portalin tha se të dhënat në këtë portal grumbullohen në mënyrë automatike nga platforma elektronike e prokurimit dhe paraqiten në një mënyrë miqësore për përdoruesin, duke u mundësuar hulumtuesve, bizneseve dhe hetuesve që t’i eksplorojnë lidhjet interaktive midis rrjedhjes së parasë, akterëve publik dhe atyre privat. “Portali i transparencës në prokurim publik në Kosovë ka potencial transformues në promovim të llogaridhënies dhe luftimit të korrupsionit. Portali lehtëson aktivitetet monitoruese nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC), gazetarët hulumtues, sektori privat dhe publiku i gjerë”. Qasja në informacion i ndihmon publikut që ta përcjellë se ku shpenzohen paratë, duke i bërë institucionet publike të Kosovës më transparente dhe llogaridhënëse. Gjithashtu, në mesin e komunitetit të biznesit, Portali i Transparencës do ta mënjanojë asimetrinë në informim dhe kështu do ta rrisë konkurrencën e shëndetshme. Koncepti i Portalit për Prokurim të Hapur dhe Transparent të Kosovës u frymëzua nga një model i zhvilluar nga ‘Transparency International’ në Sllovaki.

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin akterët kyç nga Qeveria e Kosovës dhe organizatat e shoqërisë civile.

Portali për Prokurim të Hapur dhe Transparent është zhvilluar nga Lëvizja FOL përmes marrëveshjes për grant të dhënë nga  USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).