Konkurs për pozitën e punës: Udhëheqës/e i/e Hulumtimit (Lead Researcher)

Lëvizja FOL është organizatë jo-qeveritare, e përkushtuar t’i kontribuoj transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike përmes hulumtimeve, avokimit dhe nxitjes së qytetarisë aktive.

Lëvizja FOL hap konkurs për pozitën: Udhëheqës/e i/e Hulumtimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillon strukturën kërkimore dhe udhëheq mbledhjen e të dhënave për projekte kërkimore
 • Zhvillon metodologji, plane të punës, korniza logjike dhe drafton projekt propozime
 • Identifikon burimet e nevojshme njerëzore për mbledhjen e të dhënave dhe futjen e të dhënave
 • Monitoron kualitetin e hulumtimit
 • Përgatit analiza dhe nxjerr rekomandime për politika të qarta dhe efektive nga të gjeturat e hulumtimeve
 • Përgatit dhe harton raporte analitike në kuadër të fushe veprimtarisë së organizatës
 • Propozon agjendë për zhvillimin e hulumtimeve lidhur me politikat e institucioneve publike
 • Bën monitorimin e institucioneve publike të Kosovës dhe analizon performancën e tyre
 • Përgatit raportet finale të projekteve kërkimore
 • Përfaqëson organizatën në takime zyrtare

Përgatitja profesionale:

 • Të ketë të përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Politike, Administratë Publike, Juridik apo fusha tjera relevante, shkollimi i lartë është përparësi.
 • Shkathtësi të larta analitike dhe të shkrimit akademik
 • Njohje e gjuhës angleze
 • Përvojë me projekte hulumtuese dhe shkrim të raporteve

Dokumentet e nevojshme:

 • CV
 • Letër motivimi
 • Dëshmi të përgatitjes profesionale

Mënyra e aplikimit:

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen në email-adresën: [email protected], nën subjektin: Aplikimi për pozitën Udhëheqës/e i/e Hulumtimit

Afati i fundit për aplikim: 27.11.2017 ora 17:00.