Kodi i Etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë

Prishtinë, 27 qershor 2021 – Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin dy ditor mbi “Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë”, ku pjesëmarrësit kishin mundësi të mësojnë më shumë rreth parimeve të funksionit të prokurorëve, siç janë: parimi i pavarësisë, paanshmërisë, integritetit, konfidencialitetit, llogaridhënies, profesionalizmit, si dhe parimi i ndershmërisë së prokurorëve.

Ndër të tjera, studentët patën mundësinë edhe të punojnë në grupe rreth krijimit të rasteve hipotetike, të cilat mund të përfshihen në Komentarin e Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë.
Trajnerët me të cilët studentët patën rastin të punojnë, ishin prokurori Armend Hamiti dhe prokurorja Sebahate Hoxha nga Prokuroria Themelore në Prishtinë.