Gjykata Themelore e Prizrenit e para me publikim të aktgjykimeve, 130 të publikuara për muajin gusht

Prishtinë, 23 shtator 2019 – Lëvizja FOL dhe BIRN Kosova prezantojnë sot të dhënat nga monitorimi i publikimit të aktgjykimeve në të gjitha Gjykatat e Kosovës.  Përmes infografikave në vazhdim ju mund të shihni publikimin e të gjitha aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës për muajin gusht 2019.

 

Publikimi i aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës – Gusht 2019.

79 prej 340 gjyqtarëve kanë aktgjykime të publikuara gjatë muajit Gusht 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Supreme – Gusht 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata e Apelit me Divizionin e saj – Gusht 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Prizrenit me degët e saj

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Gjakovës me degët e saj

 

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Prishtinës me degët e saj

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Ferizajt me degët e saj

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Mtrovicës me degët e saj

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Gjilanit me degët e saj

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Pejës me degët e saj

2 prej 27 gjyqtarëve në Gjykatën Supreme kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht – 2019

13 prej 50 gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

14 prej 19 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Gjakovës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

13 prej 89 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Prishtinës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

11 prej 30 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Gjilanit kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

11 prej 33 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Prizrenit kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

10 prej 24 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Ferizajt kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

3 prej 31 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Pejës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

2 prej 37 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Mitrovicës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit Gusht

Sqarim: Monitorimi i publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 gusht – 31 gusht 2019 është bërë për të gjitha gjykatat e Kosovës duke përfshirë edhe degët e tyre. Fokus i këtij monitorimi kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Po ashtu, është përcjellë publikimi edhe i aktgjykimeve sipas gjyqtarëve të gjykatave duke përfshirë edhe degët e tyre. Kryetari i Gjykatës Supreme, Apelit, kryetarët e gjykatave themelore si dhe gjyqtarët e Divizionit për Kundërvajtje nuk përfshihen në këtë monitorim.

Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur është vërejtur se në total janë të publikuara 776 aktgjykime apo 102 më shumë se sa kanë shënuar FOL dhe BIRN në bazën e të dhënave. Kjo si pasojë e publikimit të përsëritur nga dy herë të aktgjykimeve nga ana e gjykatave si dhe publikimit të aktvendimeve. Ky dallim në numra është i shprehur më shumë në Gjykatën Themelore të Prizrenit, Gjykatën e Apelit si dhe Gjykatën Themelore në Mitrovicë.

Po ashtu, gjatë muajit gusht është vërejtur se gjykatat kanë publikuar aktgjykime për gjyqtarët të cilët janë avancuar në pozita më të larta, kanë kaluar në Departamentin e Kundërvajtjes apo kanë dalë në pension.

 

*Mohim i përgjegjësisë: Ky monitorim është mundësuar me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajta e këtij artikulli është përgjegjësi vetëm e Lëvizjes FOL dhe BIRN Kosova dhe jo domosdoshmërisht reflekton këndvështrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar apo Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.