Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave

Prishtinë, 24 korrik – Lëvizja FOL, pas publikimit të raportit Indeksi i Transparencës ka organizuar fokus grupe në shtatë komuna të Kosovës me mediat dhe shoqërinë civile. Qëllimi i këtyre fokus grupeve është që të kemi edhe një vlerësim të jashtëm sa i përket transparencës së Komunave, pra nga OJQ-të dhe mediat lokale.

Deri më tani fokus grupet janë mbajtur në Ferizaj, Gjakovë, Pejë, Kamenicë, Prizren ndërkaq do të mbahen edhe në Podujevë dhe Mitrovicë.
Të gjeturat nga raporti Indeksi i Transparencës dhe çështjet tjera të dala nga diskutimet në këto fokus grupe, do t’iu dërgohen komunave të sipërpërmendura.

Gjithashtu një fokus grup do të mbahet edhe në nivel qendror me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave ku do të diskutohen të gjeturat në raportin “Indeksi i Transparencës IV”

Galeria e aktivitetit

Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave
Foto Galeria: Fokus Grupet për vlerësimin e transparencës së Komunave