Dështimet e Agjencisë kundër Korrupsion në zbatimin e Ligjit për Deklarimin e Pasurisë

Prishtinë, 26 gusht 2021 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot konferencë për media me ç’rast ka publikuar raportin “(Mos) zbatimi i Ligjit për Deklarim të Pasurisë nga Qeveria Haradinaj, Kurti 1 dhe Hoti”.

Mexhide Demolli Nimani, drejtore ekzekutive e Lëvizjes FOL tha ky raport përveç një analize të bërë ligjit aktual që është në fuqi dhe projektligjit që është duke u hartuar nga qeveria aktuale, gjithashtu ka monitoruar publikimin e formularëve të deklarimit të pasurisë nga Agjencia Kundër Korrupsion dhe ofron të dhënat për secilin prej ministrave dhe zëvendësministrave të tri qeverive të kaluara si Qeverisë Haradinaj, Qevrisë Kurti 1 dhe Qeverisë Hoti në lidhje me respektimin e afateve ligjore për deklarimin e pasurisë me rastin e emërimit, deklarimin e rregullt vjetor dhe deklarimin me rastin e shkarkimit apo përfundimit të mandatit.

Ndërkaq, Albana Hasani, hulumtuese në Lëvizjen FOL tha se nga të gjeturat kryesore të raportit sa i përket respektimit të afateve ligjore nga ministrat dhe zëvendësministrat e tri qeverive, del se:

– Nga 131 ministrat/zëvendësministrat e Qeverisë Haradinaj, vetëm 62 nga ta kishin respektuar afatet ligjore për deklarim të pasurisë me rastin e emërimit në këto pozita (pra brenda një muaji nga emërimi në detyrë), si dhe deklarimin e rregullt vjetor, mirëpo asnjë nga ta nuk e ka deklaruar pasurinë me rastin e dorëzimit të detyrës zyrtare.

– Nga 45 ministrat/zëvendësministrat e Qeverisë Kurti 1, vetëm 20 nga ta e kanë respektuar afatin ligjor për deklarim të pasurisë me rastin e emërimit në këto pozita. Ndërkaq vetëm 15 nga ta e kanë bërë deklarimin e pasurisë me rastin e dorëzimit të detyrës zyrtare apo me rastin e shkarkimit nga detyra.

– Ndërkaq nga 77 ministrat/zëvendësministrat e Qeverisë Hoti, vetëm 32 prej tyre e kanë respektuar afatin ligjor për deklarim të pasurisë me rastin e emërimit në këto pozita, duke deklaruar pasurinë brenda periudhës së paraparë me ligj. Ndërkaq asnjë nga zyrtarët e kësaj qeverie nuk e ka deklaruar pasurinë me rastin e dorëzimit të detyrës zyrtare, apo me rastin e shkarkimit.

Këto të dhëna, pra, janë bazuar në formularët e publikuar në ueb faqen zyrtare të AKK-së. Gjithashtu, duhet të duhet të theksohet se, pavarësisht se këta zyrtarë nuk e kanë deklaruar pasurinë me rastin e emërimit, lirimit nga detyra apo shkarkimit, këta zyrtarë nuk figurojnë “në listën e personave që nuk e kanë deklaruar pasurinë”, të publikuar në ueb faqen e AkK-së. Detajet për secilin zyrtarë nga këto tri Qeveri i gjeni në raport, duke klikuar këtu.

Bazuar në këto gjetje dhe në analizën e kornizës ligjore aktuale dhe projektligjit që është duke u punuar nga Qeveria e Kosovës, FOL jep këto rekomandime:

• Të rritet vigjilenca e zyrtarëve publik në lidhje me respektimin e afateve ligjore për deklarimin e pasurisë me rastin e emërimit, deklarimin e rregullt vjetor dhe deklarimin me rastin e përfundimit të mandatit apo shkarkimit;

• Të largohet kategoria e mjekëve, profesorëve dhe asistentëve universitar nga lista e subjekteve deklaruese të deklarimit të pasurisë, që parashihet të bëhet në Ligjin e ri për Deklarimin e Pasurisë. Kjo ngase përfshirja e këtyre kategorive do të rrezikonte pamundësimin e zbatimit të ligjit në praktikë, për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe burimeve njerëzore të AKK-së, si dhe do të ndikonte në dekurajimin e tyre në kryerjen e funksioneve. Ligji duhet të fokusohet në zyrtarët e lartë publik dhe në disa kategori të tjera që janë potencialisht më të ekspozuara ndaj korrupsionit;

• Të largohet mundësia e pranimit të dhuratave të rastit nga zyrtarët publik;

• Të rritet bashkëpunimi i agjencisë kompetente me policinë, prokurorinë, administratën tatimore, Njësinë e Inteligjencës Financiare dhe institucionet e tjera relevante në lidhje me shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve në lidhje me deklarimin e pasurisë;